รัฐพิธีเปิดรัฐสภา 3 ก.ค. นัดเลือกประธานสภา 4 ก.ค.

        พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่ได้มีการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2566 ตามความในมาตรา 121 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป โดยให้ถือเป็นวันเริ่ม สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 121 มาตรา 122 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.2566 เป็นต้นไป ผู้รับสนอง พระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

        โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะเสด็จพระราชดำเนิน  มาประกอบพิธีเปิดสมัยประชุม ณ โถงพิธี ชั้น 11 อาคารรัฐสภา ในเวลา 17.00 น.โดยมีสมาชิกและบุคคลสำคัญ อาทิ คณะทูตานุทูต       จากประเทศต่าง ๆ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระ ส.ส. ส.ว. รวม 936 คน ที่จะเข้าร่วมรัฐพิธีในครั้งนี้

        นอกจากนี้คาดว่าวันที่ 4 กรกฎาคม จะมีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯทั้ง 2 คน โดยมีพล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พท. สมาชิกผู้มีอาวุโสสูงสุดด้วยวัย 89 ปี จะทำหน้าที่ประธานชั่วคราวของที่ประชุม เพื่อดำเนินเลือกประธานตัวจริง ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562

        ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 กำหนดให้การเลือกประธานสภาฯ มีวิธีการดังนี้
•    สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกได้ 1 ชื่อ
•    โดยที่การเสนอนั้นต้องมีจำนวนสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 20 คน
•    ผู้ถูกเสนอชื่อ แสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุม
•    ถ้ามีการเสนอชื่อผู้ใดเพียงชื่อเดียว ให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อนั้นเป็นผู้ได้รับเลือก
•    ถ้ามีการเสนอชื่อหลายชื่อ ให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นการลับ

        ประธานรัฐสภา มีหน้าที่อะไรบ้าง
•    เป็นประธานของที่ประชุมรัฐสภา
•    กำหนดการประชุมรัฐสภา
•    ควบคุมและดำเนินกิจการของรัฐสภา
•    รักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมรัฐสภาตลอดถึงบริเวณของรัฐสภา
•    เป็นผู้แทนรัฐสภาในกิจการภายนอก
•    แต่งตั้งกรรมการเพื่อดำเนินกิจการใดๆ
•    อำนาจและหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
•    เป็นผู้นำชื่อนายกรัฐมนตรี ขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อพระมหากษัตริย์ เพื่อให้โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกฯ หลังสภาฯ มีมติเลือก
•    เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกฯ
 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag