บทความ ฎีกาเบิกจ่ายเงิน เปิดได้หรือไม่

        เรื่องนี้เป็นการขอหารือ กรณีมีบุคคลยื่นคำขอสำเนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฎีกาการเบิกจ่ายเงินจากหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง กรณีนี้หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอได้หรือไม่ อย่างไร
หน่วยงาน ท. ได้ขอหารือกรณีนาย ช มีคำขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารและรายละเอียดประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หน่วยงาน ท. จึงขอหารือว่า เอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายดังกล่าว และรายละเอียดประกอบฎีกาการเบิกจ่ายโครงกาก่สร้างอาคารสำนักงาน และโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน สามารถเปิดเผยให้แก่ผู้ขอได้หรือไม่ อย่างไร
        คณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลข่าวสารตามที่หารือเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ไม่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้เคยวินิจฉัยว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฎีกาการเบิกจ่ายเงินและเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้น เมื่อเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้แล้วหน่วยงานของรัฐจึงสามารถรับรองสำเนาถูกต้องได้
        มีข้อสงสัยการปฏิบัติและใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หารือไปที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร o ๒๒๘๓ ๔๖๗๗ www.oic.go.th ตอบข้อหารือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ที่ นร 0๑๐๘/๒๐๗๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒) นายเฉลิมพล เลียบทวี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar