บทความ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน

        เรื่องนี้เป็นการขอหารือ กรณีมีบุคคลยื่นคำขอสำเนาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุม เทปบันทึกเสียงการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กรม A เป็นประธานอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวง B เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ กรณีนี้หน่วยงานใดจะต้องเป็นผู้พิจารณาคำขอข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
        สำนักงานปลัดกระทรวง B ได้ขอหารือกรณีนายสมชาย (นามสมมติ) มีคำขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายงานการประชุม เทปบันทึกเสียงการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ โดยข้อมูลข่าวสารตามคำขออยู่ในความครอบครองของคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนัก (ก) กรม A เป็นประธานอนุกรรมการและผู้อำนวยการกอง (ข) สำนักงานปลัดกระทรวง B เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวง Bจึงขอหารือว่า หน่วยงานใดจะต้องเป็นผู้พิจารณาคำขอข้อมูลข่าวสารดังกล่าวคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีนี้ กอง (ข) สำนักงานปลัดกระทรวง B ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการฯ ให้จัดทำและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุม ดังนั้น เมื่อข้อมูลข่าวสารตามที่นายสมชายร้องขออยู่ในความครอบครองของกอง (ข) สำนักงานปลัดกระทรวง B จึงเป็นหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง B ที่จะต้องพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำขอข้อมูลข่าวสารให้นายสมชายทราบ ตามนัยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔0 แต่อย่างไรก็ตามสำนักงานปลัดกระทรวง B ควรต้องพิจารณาก่อนว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ หรือไม่ หากเห็นว่าการเปิดเผยอาจมีผลกระทบก็ควรนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือต่อคณะอนุกรรมการฯ ก่อน
        มีข้อสงสัยการปฏิบัติและใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หารือไปที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร o ๒๒๘๓ 4๖๗๗ www.oic.go.th ตอบข้อหารือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ด่วนมาก ที่ นร ๐๑๐๘/๕๘๕๙ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑) นายเฉลิมพล เลียบทวี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar