บทความ ประกาศตามสื่อสังคมออนไลน์ได้ไหม?

        เรื่องนี้เป็นการขอหารือกรณีที่หน่วยงานดำเนินภารกิจตามอำนาจหน้าที่ จะสามารถดำเนินการเกี่ยวข้องกับตัวบุคคล ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทางสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์ได้หรือไม่
หน่วยงาน A ได้มีหนังสือขอหารือกรณีที่หน่วยงานมีการดำเนินภารกิจตามอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน จะสามารถประกาศสืบหาญาติหรือผู้อุปการะโดยลงรูปถ่ายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทางสื่อสังคมออนไลน์ได้หรือไม่
        คณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีที่คนไร้ที่พึ่งหรือคนขอทานไม่สามารถสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้ และหน่วยงาน A ไม่สามารถสืบเสาะข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าวได้ หน่วยงาน A ก็สามารถสืบหาญาติเพื่อสืบหาข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลนั้นทางสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์ได้ เพราะเป็นการดำเนินการตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบุคคลนั้นเอง จึงไม่เป็นการกระทบสิทธิส่วนบุคคลในกรณีที่คนไร้ที่พึ่งหรือคนขอทานสามารถสื่อสารหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองได้ แต่มีความจำเป็นต้องประกาศตามหาญาติ ถ้าคนไร้ที่พึ่งหรือคนขอทานนั้นเข้าใจวัตถุประสงค์ในการประกาศตามหาญาติ หรือไม่ประกาศตามหาญาติหน่วยงาน A ก็ต้องขอความยินยอมจากเจ้าตัวก่อน
มีข้อสงสัยการปฏิบัติและใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ใช้กฎหมายตามสิทธิหารืไปที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร o ๒๒๘๓ 4๖๗๘ WWW.oic.go.th ตอบข้อหารือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 6๕๔0 (ที่ นร 0๑๐๘/๓๒๙๙ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒) นางสาววัชรา อ่อนละมุน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar