บทความ ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเปิดเผยได้ไหม

        เรื่องนี้เป็นการขอหารือ กรณีนาย ก มีหนังสือขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เช่น บันทึกการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม จะสามารถเปิดเผยหรือขอคัดถ่ายสำเนาเอกสาร ได้หรือไม่ มาดูกันค่ะ
        หน่วยงาน ส. ขอหารือต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรณีนาย ก ขอสำเนาเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เช่น บันทึกการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม จึงขอหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔0 จะสามารถเปิดเผยได้หรือไม่อย่างไร
        คณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาแล้วเห็นว่า ลายมือชื่อเป็นข้อมูลข่าวสารในขอบเขตสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่น การเปิดเผยลายมือชื่อจะเป็นการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร การเปิดเผยรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่เปิดเผยลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมนั้นก็เพียงพอที่ผู้ร้องจะนำไปใช้ดำเนินการปกป้องส่วนได้ส่วนเสียของตนแล้ว
        มีข้อสงสัยการปฏิบัติและใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หารือไปที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร 0 ๒๒๘๓ 4๖๙๐ www.oic.go.th ตอบข้อหารือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔. (ที่ นร 0๑๐๘/๕๖๘๕ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒) นางสาวนาตยา สมเที่ยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar