จ.สกลนคร เปิดรับฟังความคิดเห็น โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ ระยะที่ 2  เน้นเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน

        จังหวัดสกลนคร  เปิดรับฟังความคิดเห็น  งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด  โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  2 ระยะที่ 2  มุ่งเน้นเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน  พร้อมกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่   เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  

        (3 เม.ย. 67) ที่ห้องประชุมเปรมปรีดา โรงแรม เอ็ม.เจ.เดอะมาเจสติคสกลนคร  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนนคร นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร  งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด  โครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  2 ระยะที่ 2   พร้อมรับฟังความคิดเห็น  ให้ข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะต่อการศึกษาโครงการฯ    โดยมี นายไพรัตน์ ทรงเย็น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร  กล่าวรายงาน  มีหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง  และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมประชุม  เพื่อรับทราบข้อมูลของการดำเนินงาน  โดยทางกรมโยธาธิการและผังเมือง จะรวบรวมข้อมูลความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รับฟังความคิดเห็น เพื่อนำไปปรับปรุงการพัฒนาพื้นที่ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นต่อไป

        ทั้งนี้  จากความสำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ระยะที่ 2 จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และมุ่งเน้นสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้ดำเนินการว่าจ้างบริษัทผู้ให้บริการ ทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 อย่างต่อเนื่องมาจนถึงในระยะที่ 2 เพื่อให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนให้เป็นมาตรฐาน มีความเป็นระเบียบสวยงาม ปลอดภัยและเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้คุณภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar