พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดสกลนคร ยอดรวมกว่า 300,000 บาท

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 ได้ยอดสมทบกองทุน 309,274 บาท มอบทุนอุปการะเด็ก ในกองทุนฯ อีก 20 ทุน
        (2 เม.ย.67) จังหวัดสกลนคร จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เพื่อนำเงินที่ได้รับบริจาคไปช่วยเหลือเด็กยากจนในชนบท เด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมตามวัย โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าฯ พร้อมด้วย นางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร นายพิสิษฐ์ แร่ทอง นายชยุต วงศ์วณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองสกลนคร ภาคเอกชน มูลนิธิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร และประชาชน เข้าร่วมในพิธี
        ทั้งนี้ ได้รับเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธิโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร พระราชวชิราทร เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร คณะสงฆ์ มอบปัจจัยสมทบเข้ากองทุนฯ จำนวน 50,000 บาท รวมกับยอดปัจจัยจากทุกภาคส่วน ทั้ง 18 อำเภอ เป็นเงิน 309,274 บาท
        โดย กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดสรรทุนอุปการะเด็กของกองทุนฯ ประจำปี 2567 เพื่อช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในครัวเรือนตกเกณฑ์จปฐ. ข้อรายได้ ปี 2566  ของจังหวัดสกลนครจำนวน 2 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท และจังหวัดสกลนคร ได้มอบทุนอุปการะให้เด็กเพิ่มเติมอีกจำนวน 18 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท รวมมอบทุนในวันนี้ จำนวน 20 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar