จ.สกลนคร จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

        จังหวัดสกลนคร จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและความเป็นไทย จังหวัดสกลนคร พ.ศ.2567  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล  เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

       ( 2 เมษายน 2567)  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ร่วมกับคณะสงฆ์ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในจังหวัด ได้ร่วมกันจัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและความเป็นไทย จังหวัดสกลนคร  พ.ศ.2567   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล  เฉลิมพระชนมพรรษา 6  รอบ 72  พรรษา 28  กรกฎาคม 2567   ณ วัดถ้ำผาแด่น ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร   โดยมี นายณัฐวัสส์  วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส   พระครูปลัดอุดมวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาแด่น  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์     มีนางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร  นายพิสิษฐ์ แร่ทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร   นายขัตติยา ชัยมณี วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร   หัวหน้าส่วนราชการ  พุทธศาสนิกชน  ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองสามเณร เข้าร่วมพิธี 

        เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  พร้อมเปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชนไทยได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามีจิตสำนึกในคุณงามความดี เป็นคนดีตลอดจนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย  โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรศาสนาศึกษาสำหรับผู้บวชระยะสั้นของคณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ พ.ศ. 2539  เป็นหลักในการดำเนินการ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป   โดยมี พระสมุห์ สมหมาย กตฺสาโร เจ้าคณะตำบลดงมะไฟ  เป็นพระอุปัชฌาย์  มีสามเณรร่วมพิธีบรรพชา จำนวน 52  รูป    
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar