รมช.ไชยา มอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ ที่จังหวัดสกลนคร

        รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร มอบกรรมสิทธิ์ และไถ่ชีวิตโค-กระบือ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจน ให้มีโอกาสได้โค-กระบือ ไว้ใช้แรงงานเป็นของตนเอง

        (31 มี.ค.67) ที่ บริเวณสวนสาธารณะหนองสามขา อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยเป็นประธานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิ คุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ขึ้นในปี พ.ศ 2522 เพื่อทำการช่วยเหลือผู้ยากจน ให้มีโอกาสได้ โค-กระบือ ไว้ใช้แรงงานเป็นของตนเอง ซึ่งกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สนองตามแนวพระราชดำริ ดังกล่าว โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร  หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอคำตากล้า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเกษตรกร และประชาชนเข้าร่วมพิธี มีนายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการมอบกรรมสิทธิ์ และไถ่ชีวิตโค-กระบือ 

        ซึ่งในวันนี้ที่จังหวัดสกลนคร ได้มีการมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ จำนวน 117 ตัว เป็นโค 63 ตัว กระบือ 54 ตัว รับมอบโค เพศเมีย จำนวน 100 ตัว เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนให้ยืมเลี้ยง เพื่อการผลิต ตามระเบียบโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ รวมทั้งได้ร่วมกัน ปล่อยขบวนรถเสบียงหญ้าอาหารสัตว์ เพื่อจัดตั้งเป็นคลังเสบียงอาหารสัตว์ประจำตำบล ด้วย

        นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินงาน ตามแนวพระราชดำริโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ มาอย่างต่อเนื่อง ช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีโค-กระบือ ไว้ใช้เป็นแรงงานของตนเอง อีกทั้งยังได้ร่วมกันอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนโค-กระบือ ของประเทศไทยให้มากขึ้น เกษตรกรมีรายได้ มีอาชีพ ด้วยการนำโค-กระบือ ไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร จึงขอให้เกษตรกรได้ดูแลโคและกระบือ ที่ได้รับมอบกรรมสิทธิ์ในครั้งนี้ เป็นอย่างดี สำหรับโรคระบาดสัตว์ อย่างโรคแอนแทรกซ์ ที่พบมีการแพร่ระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน ยืนยันยังไม่พบในประเทศไทยซึ่งได้มีการเฝ้าระวังโรคทั้งในคนและสัตว์ โดยเฉพาะด่านช่องทางเข้าออกที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านแล้ว 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar