“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาฯสกลนคร ร่วมพัฒนาแหล่งน้ำ ปลูกหญ้าแฝกเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2567

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ  จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา แหล่งน้ำ ปลูกหญ้าแฝก ป้องกันการพังทลายของคันดิน เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ประจำปี 2567 

(30 มี.ค.67) นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสกลนคร  โดยนายชยุต วงศ์วณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยทุกภาคส่วน ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน จิตอาสา 904 ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า "ร่วมกัน ทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระมหาเจษฎาราชเจ้า" วันที่ 31 มีนาคม 2567 ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำ ปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของคันดิน สาธิตการทำปุ๋ยหมัก ตัดแต่งกิ่งไม้ และปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหาร ณ บริเวณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในพื้นที่ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำรองในการอุปโภคบริโภค เป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญเศรษฐกิจพอเพียง ของคณะครูและนักเรียน อีกทั้งยังเป็นแก้มลิง ซึ่งสามารถที่จะเก็บกักและระบายน้ำ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงนี้

วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ซึ่งหลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ พระองค์ทรงมีพระบรมราชคุณูปการ แก่ประเทศและประชาชนด้านต่าง ๆ มากมาย ทั้งด้านการต่างประเทศ ได้ทรงผ่อนปรนมิให้กระทบกระเทือนทั้งผลประโยชน์ของประเทศและสัมพันธไมตรีระหว่างกัน ด้านเศรษฐกิจ  บ้านเมืองมีความอุดมสมบูรณ์ ด้านพระพุทธศาสนา ทรงเกื้อกูลพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง และทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนที่สำคัญที่สุดแก่ประเทศไทยที่เรียกว่า "เงินถุงแดง" เก็บรักษาไว้จำนวนหลายหมื่นชั่ง ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ทรงนำมาชดใช้แลกเปลี่ยนอธิปไตยของชาติ ในกรณีพิพาทดินแดนระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ร.ศ. 112 ส่งผลให้ชาติไทยของเรา คงความเป็นเอกราช สงบสุข ตราบจนปัจจุบัน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar