สกลนคร kick off โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2567

        จังหวัดสกลนคร เปิดกิจกรรมตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2567 สร้างจังหวัดสกลนคร เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายใน ปี 2568

        (29 มี.ค.67) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ได้ Kick Off เปิดกิจกรรมโครงการ ความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ 2567  ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร  ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดขึ้น โดยมีนายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด มีหัวหน้าส่วนราชการ  บุคลากร ตลอดจนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประขาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี โดยมีสัตวแพทย์ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ปศุสัตว์อำเภอ  คณะนักศึกษาจากคณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมปฏิบัติงาน   มีเป้าหมายที่สร้างจังหวัดสกลนคร เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายในปี พ.ศ.2568

        ทั้งนี้ โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน สามารถติดได้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด จึงนับเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่มีความอันตรายและน่ากลัวเป็นอย่างยิ่ง ในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าทั่วโลกปีละกว่า 55,000 ราย สำหรับประเทศไทย มีพระบรมราชโองการให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ 2535  มีผลทำให้สถิติของผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าลดลงอย่างต่อเนื่อง และด้วยพระมหากรุณาธิคุณศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระปณิธาน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการดูแลทุกข์ สุข ของพสกนิกรชาวไทย รวมถึงสรรพชีวิตภายใต้ร่มพระบารมี จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ  เพื่อให้มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม

        นายสายฝน วงษาทุม ปศุสัตว์จังหวัดสกลนครกล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่สีเขียว และเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับ A Free คือไม่พบการระบาดในสัตว์และในคน เป็นระยะเวลามากกว่า 2 ปี แต่ยังคงเฝ้าระวังและมีการปฏิบัติการในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง กำหนดช่วงรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม -31 สิงหาคม 2567 ประชาชนสามารถนำสุนัขและแมวเข้ารับการบริการ ฉีดวัคซีน ทำหมัน เพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว หรือสามารถติดต่อได้โดยตรงที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง
 

        ขณะที่ประชาชนผู้มารับบริการ บอกว่า เป็นโครงการที่ดีมาก เนื่องจากในพื้นที่ต่างอำเภอไม่สะดวกในการนำสุนัขหรือแมวเข้ารับการบริการในสถานพยาบาล หากมีการลงพื้นที่ออกให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องจะทำให้ร่วมกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้เป็นอย่างดี
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar