จังหวัดสกลนคร เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ออกให้บริการประชาชน

        จังหวัดสกลนคร เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ออกให้บริการประชาชน และเกษตรกร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก 

        (22 ก.พ.67) ที่สำนักงานเทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร และหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดสกลนคร และ อำเภอกุดบาก เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธาน เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ  เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งยังได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำเภอกุดบาก  และหัวหน้าส่วนราชการ มอบปัจจัยการผลิต พันธุ์ปลา และ โฉนดที่ดิน แก่ประชาชนและเกษตรกรเพื่อใช้ประโยชน์

        โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นการออกหน่วยให้การบริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบถ้วนในแต่ละสาขา ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน และน้ำ ฯลฯ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือ  ทางวิชาการด้านต่าง ๆ มาให้บริการ สำหรับคลินิกเกษตรที่ให้บริการในครั้งนี้ จำนวน 30 คลินิก เช่น  คลินิกส่งเสริมการเกษตร คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกหม่อนไหม คลินิกปศุสัตว์ คลินิกศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ คลินิกอาหารสัตว์ คลินิกประมง  และอื่น ๆ อีกมากมาย
        โดยประชาชนและเกษตรกรที่มารับบริการ ต่างมีความพึงพอใจ เนื่องจากสะดวกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และยังได้รับความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มเติมด้วย

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar