จ.สกลนคร - ประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ระดับจังหวัด

จ.สกลนคร - ประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ระดับจังหวัด

วันนี้ (20 ก.พ.67) นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2567 ณ ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน นายสิน อินทรสิทธิ์ บ้านทุ่งดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร  โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประธานเครือข่าย ทสม.ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และผู้คุณวุฒิอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ เข้าร่วม  ทั้งนี้ก่อนการประชุมฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นเป็นผู้แทนกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติ ของพลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้ไว้ณวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566  แด่นายทองดำ โนนทิง ทสม. จังหวัดสกลนคร และมอบโล่เชิดชูเกียรติแต่เครือข่าย ทสม. ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ในระดับจังหวัด ซึ่งมีหน้าที่ในการอำนวยการและบูรณาการเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนและสร้างสรรค์  ในระดับจังหวัด นอกจากนี้ ยังเป็นการรับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของ ทสม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เช่น กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อาทิ การเฝ้าระวังไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  และการสนับสนุนกิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด การอนุรักษ์พื้นที่ป่าและพื้นที่ชุ่มน้ำ การขับเคลื่อน ทสม. ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG  Model) การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลัก 3Rs ใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce)  ใช้ซ้ำ (Reuse)  แปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) รวมทั้งกิจกรรมเด่นของ ทสม. ระดับอำเภอด้วย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar