นายกฯ ติดตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดสกลนคร เป็นเมืองนวัตกรรมการเกษตร ณ อ่างเก็บน้ำห้วยโทง อำเภอวานรนิวาส  พร้อมพัฒนาจังหวัดสกลนครในทุกด้าน ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวสกลนคร

        (18 ก.พ.67) ที่อ่างเก็บน้ำห้วยโทง ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร จับคู่ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและเกษตรกร และพบปะประชาชน  นายกรัฐมนตรี เดินเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตร อาทิ ดินมีชีวิต เห็ดเยื่อไผ่ ผักสกลนครโมเดล ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแสงจันทร์ กาแฟยิปซี เป็นต้น อีกทั้งนายกรัฐมนตรียังได้พบปะกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ ติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลในรูปแบบต่าง ๆ  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโทง ของกรมชลประทาน  พร้อมร่วมถ่ายภาพกับประชาชนที่รอให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

        โดยนายกรัฐมนตรี ได้กล่าว ในระหว่างพบปะกับประชาชน ว่าวันนี้ได้มาที่จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นจังหวัดที่พึ่งพาการเกษตรมากถึง 80% เพราะฉะนั้นเรื่องน้ำเป็นเรื่องสำคัญ จังหวัดสกลนครมีรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดยังไม่สูงเท่าที่ควร แต่เมื่อได้พูดคุยกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่แล้ว ทำให้มองเห็นถึงความหวัง มองเห็นโอกาส ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำและยังเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือการพัฒนาถนนที่สามารถเชื่อมต่อ เพื่อทำให้การเดินทางไปมาสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ย้ำ พร้อมพัฒนาจังหวัดสกลนครในทุกด้าน ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวสกลนคร

        ทั้งนี้ จังหวัดสกลนคร มีแผนพัฒนายกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยใช้นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการส่งเสริมพัฒนาพืช สัตว์ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง ซึ่งนางสาวสกุณา สาระนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร เขต 6 ได้ริเริ่ม รวมกับสถานศึกษา ทั้ง 3 สถาบันของจังหวัดสกลนคร คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร หน่วยงานในพื้นที่ พร้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณ สร้างเป็นศูนย์นวัตกรรมด้านการเกษตร ซึ่งธนารักษ์ ได้ให้พื้นที่ส่วนหนึ่งในการก่อสร้าง รวม 300 ไร่ บริเวณฝั่งตรงข้ามอ่างเก็บน้ำห้วยโทง
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar