นายกรัฐมนตรี พร้อมให้การสนับสนุน โครงการที่จังหวัดสกลนคร นำเสนอ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

        นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนครรับฟังผลการดำเนินงานและร่วมประชุมกับจังหวัดสกลนคร ที่นำเสนอโครงการเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยพร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่

        (18 ก.พ.67) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะ เดินทางถึงศูนย์ศึกษา การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร โดยได้รับชมวีดีทัศน์ผลการดำเนินงานของโครงการ ที่สามารถเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาคุณภาพดิน การบริหารจัดการน้ำด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมนาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และแนวทางสืบสาน รักษา ต่อยอด ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นถิ่นและสินค้าเกษตร ณ อาคารเลิศพัฒนภัณฑ์ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อนเป็นประธานในการประชุมร่วมกับจังหวัดสกลนคร โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับ และหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ นำเสนอผลการดำเนินงาน

        สำหรับ โครงการที่จังหวัดสกลนคร ขอรับการสนับสนุน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จังหวัดสกลนคร ได้แก่ 1) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพ เขื่อนน้ำอูน 2) โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง ลุ่มน้ำยาม โดยมีกรมชลประทาน เป็นหน่วยดำเนินการ ด้านการคมนาคมขนส่ง (โลจิสติกส์) ได้แก่ โครงการขยายทางหลวงเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 222 สาย อ.พังโคน- บึงกาฬ  ตอน อ.วานรนิวาส - อ.คำตากล้า ของกรมทางหลวง นอกจากนี้ ยังมีด้านการพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว ได้แก่ โครงการศูนย์การเรียนรู้การผลิตโคขุนโพนยางคำแบบครบวงจร ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โครงการศูนย์นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดสกลนคร โดยนางสาวสกุณา สาระนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร เป็นผู้นำเสนอ และ การขับเคลื่อนให้ผ้าย้อมครามสกลนคร เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาของสกลนคร โดย ดร.กัญญารัตน์ จารุกรจินดารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร เป็นผู้นำเสนอ 


         ซึ่งสิ่งที่ภาคเอกชนต้องการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ คือต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนงบการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับครามและงานเชิงภูมิปัญญา โดยการขับเคลื่อนของเอกชน นักสร้างสรรค์ในพื้นที่อย่างอิสระ ขอให้มีการจัดตั้ง TCDC และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสกลนคร เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มีรากฐานจากภูมิปัญญา และเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนครอย่างจริงจังเร่งด่วน จัดตั้งสถาบันครามและงานภูมิปัญญา เพื่อรักษาและต่อยอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้ยั่งยืน ทั้งเรื่องงานด้านภาษา ศิลปหัตถกรรม วัฒนธรรม เรื่องป่า เรื่องยาสมุนไพร จัดตั้งสาขาวิชาครามและสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมืออาชีพที่เข้าใจด้านงานสิ่งทอเพื่อความยั่งยืน มาพัฒนางานด้านคราม ในแง่คุณค่าและในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจ และจัดทำสื่อภาพยนต์ ละคร หนังสั้น การ์ตูน ที่ผูกเรื่องราวเกี่ยวกับครามและงานภูมิปัญญา ที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้ 

        โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า พร้อมสนับสนุนทุกโครงการที่ได้มีการนำเสนอ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการ  ให้กรมชลประทาน ดูแลด้านการบริหารจัดการน้ำ ใช้พื้นที่หนองหารให้เต็มศักยภาพ ปรับเพิ่ม ด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาหากได้มีการแก้ไขการคืนพื้นที่ และแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว พร้อมมอบให้กรมประมง ปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำหนองหารให้มากขึ้น ตลอดจนให้กระทรวงคมนาคม เร่งรัดและปรับปรุงการก่อสร้างถนนทางหลวงสาย 222 ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญเชื่อมโยงกับการก่อสร้างสะพานมิตรภาพฯ ที่จังหวัดบึงกาฬได้ ตลอดจนการสนับสนุนนวัตกรรมด้านการเกษตรซึ่งจะช่วยในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และสนับสนุนให้ผ้าย้อมครามของจังหวัดสกลนคร ไปสู่ระดับโลก จัดหาตลาดโดยภาคเอกชน หาช่องทางจำหน่าย ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้นำความภาคภูมิใจ กลับ มาให้กลุ่มทอผ้า
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar