เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น การพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชน "ถนนผ้าครามสกลนคร"

สมัชชาสุขภาพสกลนคร เปิดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน "ถนนผ้าครามสกลนคร"
        ภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสกลนคร โดย ดร.ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง นายศุภศิษฐ์ ราชกรม และทีมงาน เปิดเวที การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน "ถนนผ้าครามสกลนคร"  จัดขึ้นที่ ห้องประชุมสุขเกษม ชั้น 5 เทศบาลนครสกลนคร โดยมีนายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เป็นประธานดำเนินการประชุม พร้อมด้วยกลุ่มผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน กลุ่มสื่อโซเชียล สถาบันการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหาแนวทาง กลไก และบูรณาการการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ย่านถนนวัฒนธรรม "ถนนผ้าครามสกลนคร" 
        ทั้งนี้ จากกิจกรรมเวทีโส  (เวทีเสวนา) โดยเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ จัดขึ้นก่อนหน้า อย่างไม่เป็นทางการ  ซึ่งมีภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ "ถนนผ้าคราม" ได้ร่วมกันวิเคราะห์ มีประเด็นที่หลากหลาย โดยเฉพาะชื่อที่เรียกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรมคราม ถนนสายวัฒนธรรม ย่านเมืองเก่าสกลถนนผ้าคราม ถนนผ้าคราม walking street และ  kram street เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องของการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความยั่งยืน เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็น Soft Power ของจังหวัดสกลนคร
        สำหรับเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ มีการนำเสนอในประเด็น ที่จะทำให้ทั้งคนต่างถิ่น ชาวต่างชาติ เกิดความรู้สึกว่ามาแล้ว อยากมาอีก การสร้างจุดขาย จุดว้าว จุดเช็คอิน นำเสนอความดิบของวัฒนธรรมพื้นถิ่น ส่งเสริม กิจกรรมของเยาวชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั้ง 18 อำเภอ เพิ่มโซนจำหน่ายอาหาร การเปิดบริการซึ่งเดิมมีเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ และอื่น ๆ ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ผู้ประกอบการตลอดจนเครือข่าย ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชนถนนผ้าคราม และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ให้เกิดความยั่งยืน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar