สกลนคร รณรงค์ทำความสะอาด "วันส้วมโลก" 2566

จังหวัดสกลนคร จัดงานรณรงค์ "วันส้วมโลก" ประจำปี 2566 และกิจกรรม Big Cleaning Day ส้วมสาธารณะ ส้วม 3 ดี มีทุกที่เพื่อทุกคน สะอาดดี เพียงพอดี ปลอดภัยดี 
        (16 พ.ย.66) ที่บริเวณส้วมสาธารณะ ภายในวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ทีม อสม. บุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระธาตุเชิงชุม (รพ.สต.) ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองสกลนคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรม งานรณรงค์ "วันส้วมโลก" และกิจกรรม Big Cleaning Day ส้วมสาธารณะ จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566 ในหัวข้อ  "เร่งรัดพัฒนาส้วมไทย ปลอดภัย ปลอดโรค ใส่ใจดูแล : Accelerating Change โดยมีนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม  พร้อมด้วยนายแพทย์มานพฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมกิจกรรม พร้อมร่วมกันสาธิตการทำน้ำยาอเนกประสงค์ล้างห้องน้ำจากสมุนไพร
        กิจกรรมรณรงค์ "วันส้วมโลก" ประจำปี 2566 (Word Toilet Day 2023) ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นจุดเริ่มต้นการรณรงค์กิจกรรมต่าง ๆ ทั่วโลก โดยให้ผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีสุขอนามัยในการใช้ห้องส้วม ตระหนักถึงความสำคัญของความสะอาดของห้องน้ำห้องส้วมให้มากขึ้น ซึ่งส้วมสาธารณะวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นสถานที่มีผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากจึงต้องมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ตามแนวทางของกรมอนามัย แนะนำ คือ “ส้วม 3 ดี มีทุกที่ เพื่อทุกคน” สะอาดดี เพียงพอดี ปลอดภัยดี ด้วยเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของความสะอาด ซึ่งนอกจากจะสร้างสุขอนามัยที่ดี ลดโรคไม่พึงประสงค์แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับจังหวัดสกลนคร และปรพเทศไทย ด้วย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar