พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ผู้แทนพระองค์ เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
        วันนี้ (15 พ.ย. 66) เวลา  16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ ได้ร่วมกันจัดงาน "ราชภัฏวิจัย" ขึ้น เป็นประจำในทุก 2 ปี สำหรับในปี พ.ศ. 2566 นี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 7 การวิจัย นวัตกรรม พลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่นสู่ "สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจ สร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต  ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทูลรายงาน ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลินดา  เกณฑ์มา  ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ทูลเบิกนักวิจัยดีเด่น จำนวน 38 คน เข้ารับโล่รางวัล  
        การจัดงาน "ราชภัฏวิจัย" ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ที่สะท้อนภาพยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาที่มีคุณค่าต่อสังคม และสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจ เพื่อนำไปสู่การพลิกโฉมการพัฒนาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ประเทศชาติ และนานา ชาติต่อไป  โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 14-16  พฤศจิกายน 2566 เป็นเวลา 3 วัน ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  นิทรรศการมหา วิทยาลัยราชภัฏกับการ น้อมนำ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยวิจัยและนวัต กรรม" และ การเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น การบรรยายพิเศษ การเสวนา การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ภาพโปสเตอร์ การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยี และงานวิจัยรับใช้สังคม  รวมทั้งสิ้น 300 ผลงาน   
        ในการนี้ นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29  รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร ข้าราชการพลเรือน แม่บ้านมหาดไทย  แม่บ้านทหาร ตำรวจ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ เฝ้ารอรับ
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar