ทุกภาคส่วนในจังหวัดสกลนคร ร่วมถวายราชสักการะ เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง " ประจำปี 2566

        จังหวัดสกลนคร จัดพิธีน้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 โดยมีทุกภาคส่วนร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ

        (14 พ.ย. 66) ที่หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธาน ในการนำหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา  กลุ่มพลังมวลชน และอาสาสมัครฝนหลวง  ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงก่อให้เกิด “เทคโนโลยีฝนหลวง” เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566

          ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"  เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยโครงการพระราชดำริ "ฝนหลวง" ได้สร้างคุณูปการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ประเทศไทย พร้อมทั้งยังได้จดสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงถือได้ว่าโครงการพระราชดำริฝนหลวง เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากพระอัจฉริยภาพอย่างแท้จริง และเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar