มูลนิธิชัยพัฒนา ทอดกฐินสามัคคี ถวาย ณ สำนักสงฆ์ธรรมบุตร อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ได้ยอดรวมกว่า 2 ล้านบาท

        เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนชาวชุมชนในพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ร่วมกันจัดงานบุญกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ สำนักสงฆ์ธรรมบุตร เพื่อนำไปก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช และพัฒนาสำนักสงฆ์ธรรมบุตร ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน อย่างยั่งยืน เนื่องจากสำนักสงฆ์แห่งนี้อยู่ใกล้กับโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านกุงศรี อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จึงมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในรูปแบบ “บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียนหรือชุมชน ร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมให้เกิดความยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้ยอดกฐิน  เป็นเงิน 2,195,643 บาท
        สำหรับ สำนักสงฆ์ธรรมบุตร หรือวัดบ้านหนองปลาตอง ตั้งอยู่บ้านหนองปลาตอง ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เป็นสำนักสงฆ์เล็ก ๆ แต่เป็นศูนย์รวมจิตใจและศาสนกิจของชาวบ้าน บ้านหนองปลาตอง ที่วนเวียนกันมาประกอบพิธีทางศาสนา ณ สถานที่แห่งนี้อย่างเนืองนิจ
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar