กมธ.การแรงงาน วุฒิสภาชื่นชมเกษตรกรสกลนคร ที่พร้อมพัฒนาตนเอง สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน

          คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรอัจฉริยะโครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ บ้านโคกเลาะ ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร ชื่นชมแนวคิดที่พร้อมพัฒนาตนเอง สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน

          (10 พ.ย.66) นายจรินทร์ จักกะพาก รองประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา นายจิรชัย มูลทองโร่ย โฆษกคณะกรรมาธิการฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรอัจฉริยะ  โครงการศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำ ปลอดภัย สำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสาน บ้านโคกเลาะ ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านอาชีพ และพัฒนากำลังคนด้านแรงงานด้วยเกษตรอัจฉริยะ โดยมีนางอคัมย์สิริ ศรีวิชัย ประธานกลุ่ม ยัง สมาร์ท ฟาร์มเมอร์ (Young Smart Farmer)จังหวัดสกลนคร เป็นประธานกลุ่มฯ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่ม ผู้บริหารและบุคลากร หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้แทนปศุสัตว์ จังหวัดสกลนคร และ ธ.ก.ส.ร่วมให้ข้อมูลและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้านแรงงาน ด้วยเกษตรอัจฉริยะ มีการถ่ายทอดสดโดย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร

          นายจรินทร์ จักกะพาก รองประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา กล่าว ชื่นชมเกษตรกร ที่มีแนวคิดทันสมัย พร้อมพัฒนาตนเองด้วยวิทยาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำงานร่วมกับเครือข่ายที่หลากหลายในพื้นที่ ซึ่งเป็นแนวทางที่ทำให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ชุดนี้ จะได้นำ สรุปเป็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาด้านแรงงาน เสนอต่อรัฐบาลต่อไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar