เทศบาลตำบลเชียงเครือ ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

        เทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเบ็ญ หมู่ที่ 11 ถึงบ้านโพนสวาง หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงเครือ จำนวน 3 ช่วง ราคากลางในการก่อสร้าง 3,262,159.10 บาท

        ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 500 บาทผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

        ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 8:30 - 16:30 น.


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar